Vui Quá, Giáo Viên Mầm Non Được Xét Thăng Hạng Mà Không Phải Thi!

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa ban hành thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Để đáp ứng nhu cầu về việc tổ chức xét thăng hạng.
Đối với hình thức làm bài khảo sát, đảm bảo 2 thành viên coi thi và mỗi phòng thi bố trí không quá 25 người. Đối với hình thức phỏng vấn chia thành từng nhóm phỏng vấn, mỗi nhóm có tối thiểu 2 người.
Các thành phần giám sát thực hiện quy định tổ chức xét thăng hạng, thực hiện quy chế gồm: Chủ tịch UBND tỉnh thành, Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; chuyên viên đoàn là các thanh tra Sở GD&ĐT, Sở Nội vuuj, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục à đại diện thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Giáo viên có quyền gửi đơn phúc khảo sau 15 ngày.

truong-mam-non-12-min
Nội dung quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
+ Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
+ Điều 2. Quy chế này áp dụng đối với giáo viên , cán bộ quản lý giáo dục. Gọi chung là giáo viên đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non thường xuyên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kỳ xét thăng hạng của giáo viên. Giáo viên dự bị đại học được áp dụng Quy chế này để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên dự bị đại học.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/01/2018.

Bình luận của bạn:

*

*