Nâng mục tiêu đào tạo mầm non


Những năm gần đây giáo dục mầm non được xác định là vấn đề có tầm chiến lược lâu dài trong việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

Theo điều 21 luật giáo dục năm 2005 quy định:  giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Mục tiêu của giáo dục mầm non  là giúp trẻ em phát triển về thể chất tình cảm trí tuệ, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1.

tre mam non tuong lai

trẻ em là tương lai đất nước

Nhà nước coi giáo dục mầm non là một bậc học cần thiết và bắt buộc phải có trong hệ thống giáo dục. Từ chỉ thị 53/CP của Hội Đồng Bộ Trưởng đã xác định mục tiêu của cấp học này “giáo dục ở bậc mầm non tốt thì sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.

Hiện nay quy mô của giáo dục mầm non ngày càng tăng thu hút hầu hết các cháu trong độ tuổi mầm non đến trường. Việc đầu tư cơ sở vật chất cũng được Đảng  và nhà nước ta quan tâm. Hệ thống các trường lớp cũng đang được xây dựng, sửa chữa, các trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng đang từng bước được bổ sung và hiện đại hóa cho phù hợp với yêu cầu giáo dục.

Các loại hình về giáo dục mầm non  cũng đang được đa dạng hóa. Có nhiều loại hình trường mầm non. Hiện nay nước ta đang tồn tại những loại hình như: các trường công lập, các trường bán công lập, các trường dân lập.

Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao và đảm bảo những yêu cầu khoa học của việc nuôi dạy trẻ. Các phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ cũng được đa dạng hóa theo những phương pháp khoa học mới đã được nghiên cứu và công nhận.

Nội dung và phương thức giáo dục mầm non được đổi mới theo phương thức học mà chơi, chơi mà học. Qua các hoạt động của trẻ nội dung học tập đã được lồng ghép vào cho phù hợp với lứa tuổi của các em, tạo điều kiện cho trẻ phát huy hết những tiềm năng vốn có của mình.

Mức độ đầu tư cho giáo dục mầm non tuy còn hạn chế hơn so với giáo dục tiểu học hay giáo dục trung học nhưng cũng đã tạo ra được một hệ thống các trường mầm non trong cả nước. Hệ thống các trường này vẫn đang được tiếp tục quan tâm và đầu tư để ngày càng phát triển.

Hệ thống các trường khoa sư phạm mầm non cũng đang từng bước được kiện toàn cho phù hợp với yêu cầu của nền giáo dục hội nhập. Hiện nay cả nước có gần 200 000 giáo viên mầm non nhưng chỉ có 25% số giáo viên được vào biên chế còn lại giáo viên ngoài biên chế. Số lượng giáo viên được đào tạo từ trung cấp mầm non trở lên cũng đang tăng đáng kể. Các chính sách chế độ cho giáo viên mầm non cũng đang có sự quan tâm thích đáng của Đảng và nhà nước.

Xã hội phát triển kéo theo nhiều lĩnh vực cũng phát triển theo và giáo dục cũng không nằm ngoài sự phát triển đó. Mầm non là bậc học đầu tiên là tiền đề cho sự phát triển lâu dài nên cần được chú trọng quan tâm hơn nữa.

Bình luận của bạn:

*

*